1. Taraflar

İşbu sözleşme; Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya/Ankara adresinde mukim Türk Eczacıları Birliği ile (aşağıda tanımlanmış bulunan) tebeczacikart.com WEB Sitesi’ne Kullanıcı olacak Eczacı(lar) arasında akdedilmiş olup, Kullanıcı olacak kişinin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girecektir.

2. Tanımlar

Sözleşmeye konu olan taraf, kuruluş ve enstrümanlar aşağıdaki anlamlara gelmektedir: Türk Eczacıları Birliği: Sanal platformunda promosyon, duyuru ve üyelerine ticari avantaj elde etme hizmeti sağlayan kuruluş tebeczacikart.com: Güvenli web sayfası için Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş. tarafından geliştirilmiş WEB Sitesi Eczacı Kart: Kullanıcıların tebeczacikar.com WEB Sitesi aracılığı ile sunulan imkanlardan faydalanmaları amacı ile Türk Eczacıları Birliği tarafından üyelerine verilmiş olan loyalty kart Kullanıcı(Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczacı): Türk Eczacıları Birliği ile işbu tebeczacikart.com WEB Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi'ni akdeden kişiler Kullanıcı Bilgisi: Kullanıcı tarafından Tebeczacikart.com WEB Sitesi’na beyan edilen Kullanıcının T.C. Kimlik numarası, sicil no, ad-soyad, e-posta, adres ve tebeczacikart.com WEB Sitesinde belirtilen diğer bilgileri Tedarikçi/İndirim Firma(lar): Tebeczacikart.com WEB Sitesi’nde yer alan ve Eczacı Kart sahibi kullanıcılara indirim, promosyon v.b farklı avantajlar sunan firma ve/veya işyerleri  

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcının Tebeczacikart.com WEB Sitesindan yararlanmasına ilişkin koşulların ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, Tebeczacikart.com WEB Sitesi çerçevesinin, Tebeczacikart.com WEB Sitesi’ ne Kullanıcı olma, kullanım şart ve koşullarının, Kart Bilgisi ve Kullanıcı Bilgisi verilerinin saklanması ve kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesidir. Tebeczacikart.com WEB Sitesi üzerinden tedarikçi veya indirim firmaları ve Kullanıcılara yönelik Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir.

4. Kullanıcı Olma Koşulları

Kullanıcı olmak isteyen Eczacı, tebeczacikart.com WEB Sitesinde T.C kimlik no, Sicil no, ad-soyad, cep telefonu, e-posta adresi, şifre bilgilerini tanımlamalıdır.

5. Tebeczacikart.com WEB Sitesi Uygulamasının Kullanım Koşulları

5.1. Kullanıcı kaydı gerçekleştikten sonra, Kullanıcının Tebeczacikart.com WEB Sitesi kullanırken gerçekleştirdiği işlemlerin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespiti halinde veya herhangi bir suça konu olduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, Türk Eczacıları Birliği, haklı bir sebebe dayanarak, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcının Kullanıcı olma statüsünü iptal edebilir. Kullanıcı statüsü Türk Eczacıları Birliği tarafından iptal edilen kişilerin, başka bilgiler ile Kullanıcı olmaları yasaktır. 5.2. Tebeczacikart.com WEB Sitesi uygulamasının Kullanıcı tarafından kullanılması için, Kullanıcı, e-posta adresi ve şifre bilgisini oluşturur. Bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği Kullanıcının sorumluluğunda olup Kullanıcı e-posta adresi ve şifre bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisine ait e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.3. Kullanıcı, işbu sözleşme ile, Tebeczacikart.com WEB Sitesinde yer alan ve Türk Eczacıları Birliği tarafından Kullanıcıya gerekli bildirimi önceden yapılarak tebeczacikart.com WEB Sitesi Sitesine eklenecek olan tebeczacikart.com WEB Sitesi’nin kullanılmasına ve uygulanmasına yönelik her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.4. Kullanıcı, Tebeczacikart.com WEB Sitesi’ni kullanarak yapacağı işlemlerinde gerekli yasal koşulları, prosedürleri, işbu sözleşme koşullarını ihlal etmeyeceğini, yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına aykırı hareket etmeyeceğini, gerçekleştireceği işlemlerde herhangi bir manipülasyon ve benzeri harekette bulunmayacağını, Tebeczacikart.com WEB Sitesi kullanarak yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi İşyeri Sitesine tebeczacikart.com WEB Sitesi uygulamasına veya İşyerinin veya Türk Eczacıları Birliği’ in kullandığı her türlü cihaz, donanım ve yazılımlara veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını, satın alma ve ödeme işlemleri sırasında Tebeczacikart.com WEB Sitesi’nun kullanımı da dahil olmak üzere tüm işlem ve eylemleri üzerindeki tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.5. Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Tebeczacikart.com WEB Sitesinda sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Türk Eczacıları Birliği’nin, Türk Eczacıları Birliği çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Türk Eczacıları Birliği, Kullanıcı’ lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 5.6. Türk Eczacıları Birliği, Tebeczacikart.com WEB Sitesi kapsamındaki hizmetleri ve Tebeczacikart.com WEB Sitesindeki içerikleri ve beyanları her zaman değiştirebilir; yeni uygulamaya koyduğu hizmetlerle ilgili ek kural ve koşullar belirleyebilir, hizmetler, içerikler ve beyanlarda yapılan değişiklikler ayrıca belirtilmediyse Tebeczacikart.com WEB Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerli hale gelecektir. Yeni hizmetlerle ilgili yeni kural ve koşulların belirlenmesi durumunda Kullanıcının uygulamaya konulan hizmetlerden faydalanması ancak bu kural ve koşulları kabul ettiğini onaylaması halinde mümkün olacaktır. 5.7. Kullanıcı Tebeczacikart.com WEB Sitesi uygulaması kapsamındaki yazılımları veya yazılımlardan türetilen herhangi bir kaynak kodu değiştirmemeyi, çoğaltmamayı, uyarlamamayı, dağıtmamayı, yayımlamamayı, tersine tasarım yapmamayı, tercüme etmemeyi ya da herhangi başka bir şekilde kaynak kodu yaratmaya çalışmamayı kabul ve taahhüt eder. Tebeczacikart.com WEB Sitesi Sitesini bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; sitenin bağlı olduğu sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde site ve uygulamanın kullanılmaya çalışılması ve bunlara erişim sağlanmaya çalışılması; site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde sitede yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü haksız kullanım ve izinsiz işlemler, işbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında olup, hukuka aykırılık teşkil etmektedir. 5.8. Tebeczacikart.com WEB Sitesi sitesinin işleyişi, faaliyet göstermesi ve hizmetlerin sunulması tamamen Türk Eczacıları Birliği’ nin takdirindedir. Türk Eczacıları Birliği, Tebeczacikart.com WEB Sitesini güncelleyebilir ve eski versiyonları üzerinden hizmet vermeyi durdurabilir. Türk Eczacıları Birliği kendi inisiyatifiyle Tebeczacikart.com WEB Sitesinde gerekli bildirimi, makul bir süre önceden yapmak kaydıyla süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya bir veya birden çok hizmetin sunulmasını süreli veya süresiz durdurabilir.

6. Tebeczacikart.com WEB Sitesi Uygulaması Kapsamındaki Hizmetler

6.1. Genel olarak 6.1.1. Kullanıcı Türk Eczacıları Birliği tarafından sunulan hizmetleri sadece Tebeczacikart.com WEB Sitesi uygulamasını kabul eden firma veya işyerlerinde kullanabilecektir. 6.1.2. Türk Eczacıları Birliği’ nin, tebeczacikart.com WEB Sitesi aracılığı ile ödemesi yapılan ürün veya hizmetler üzerinde kontrolü, bunlar ile ilgili sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcının Tebeczacikart.com WEB Sitesi aracılığı ile yaptığı işlemlere ilişkin bir itirazı olması durumunda, işlem Firma veya işyeri prosedürüne uygun olarak yapılması gerekmektedir.  

7. Kullanıcı Bilgisi ve Kart Bilgisinin Kullanımı

7.1. Türk Eczacıları Birliği; Kullanıcı ve Kart Bilgilerini, Kullanıcıya ait tebeczacikart.com WEB Sitesi kullanım ve işlem bilgilerini, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler, işbu sözleşme kapsamında Türk Eczacıları Birliği ortaya koyulan uygulamaların ve Tebeczacikart.com WEB Sitesi’nin işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir. Kullanıcı Bilgileri ise sadece işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda, Tedarikçi ve Promosyon İşyerine iletebilir. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerinin, Türk Eczacıları Birliği tarafından işbu madde kapsamında saklanmasına, işlenmesine ve işbu madde ve şartlarda belirtilen taraflara gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. 7.2. Türk Eczacıları Birliği, tebeczacikart.com WEB Sitesi kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Türk Eczacıları Birliği ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. 7.3. Türk Eczacıları Birliği, Kullanıcı tarafından Kullanıcı olma başvurusu sırasında beyan edilen Kullanıcının iletişim bilgileri aracılığıyla Kullanıcı ile, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa amacıyla iletişime geçebilir, Kullanıcıya iletiler gönderebilir. 7.4. Türk Eczacıları Birliği, Tebeczacikart.com WEB Sitesi uygulamasının etkin, hızlı ve güvenli bir şekilde işletilmesi amacıyla Kullanıcının Tebeczacikart.com WEB Sitesi Sitesine eriştiğinde Kullanıcının IP bilgilerini toplayabilir, Kullanıcının tarayıcısına (browser) çerez (cookie) verileri yerleştirebilir, bu verilerdeki bilgileri saklayabilir ve işleyebilir. 7.5. Türk Eczacıları Birliği, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı Bilgisini, Kart Bilgisini, Kullanıcının Tebeczacikart.com WEB Sitesi ‘nda gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.  

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Türk Eczacıları Birliği işbu anlaşmadan, Tebeczacikart.com WEB Sitesi Sitesi kullanımından, sistem ve hizmet sürekliliğinin sağlanmamasından, sözleşme ihlâlinden ya da aleni veya zımni garantilerin ihlâlinden ya da bu anlaşma kapsamındaki tazminat sorumluluklarının ihlâlinden ya da yanlış beyanlar, ihmaller, mutlak sorumluluklar veya başka haksız fiillerden kaynaklanan, öngörülebilir veya öngörülemez nitelikte, netice kabilinden, dolaylı, özel veya arızi zararlardan veya cezai tazminatlardan (bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, bu kayıp ve zararların olabileceği o tarafa bildirilmiş olsa bile, veri, şerefiye, kâr, yatırım kaybı, para kullanım kaybı veya tesis kullanım kaybı; verilerin mevcudiyeti veya kullanımında olası kesintiler; diğer işlerin durması veya diğer varlıkların zarar görmesinden kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere); ağır ihmal ve kast halleri müstesna olmak üzere, diğer tarafa veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz.

9. Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Tebeczacikart.com WEB Sitesi dahilinde bulunan tüm içerik, veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, kodlar ve benzeri tüm bileşenler Türk Eczacıları Birliği’ e aittir. Kullanıcı, mezkur bilgi, içerik ve verileri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Türk Eczacıları Birliği’ nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcı; Türk Eczacıları Birliği tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Türk Eczacıları Birliği’ nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Türk Eczacıları Birliği; tebeczacikart.com WEB Sitesi kapsamındaki hizmetleri, uygulamaları, telif haklarına tabi çalışmaları, tebeczacikart.com WEB Sitesi aracılığıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

10. Sözleşmenin Feshi

10.1. Türk Eczacıları Birliği, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca, aşağıda 10.2. Maddesinde belirtilen derhal fesih haklı saklı kalmak kadıyla, herhangi bir zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeyi 5 gün önceden ihbarda bulunarak feshetme hakkını haizdir. 10.2. Kullanıcının, işbu sözleşme hükümlerinin bir veya birkaçını hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde, Türk Eczacıları Birliği, ayrıca mehil tayinine gerek kalmaksızın sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu sözleşmenin işbu madde içerisinde belirtildiği şekilde feshedilmesi halinde Kullanıcı, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve sözleşmenin feshi sebebiyle Türk Eczacıları Birliği’in uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. 10.3. Türk Eczacıları Birliği tarafından yeni kural ve koşulların belirlenmesi ile işbu sözleşmenin güncellenmesinin Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi durumu da dahil olmak üzere, Kullanıcı kendi talebi doğrultusunda herhangi bir zamanda Tebeczacikart.com WEB Sitesi işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

11. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Türk Eczacıları Birliği işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Türk Eczacıları Birliği için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Türk Eczacıları Birliği’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Türk Eczacıları Birliği’ nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12. Devir Hakkı

Türk Eczacıları Birliği, işbu sözleşme ile belirlenen tebeczacikart.com WEB Sitesi ve bu platformdan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devir veya temlik edebilir veya kiralayabilir.

13. Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu sözleşme Kullanıcı ile Türk Eczacıları Birliği arasındaki tebeczacikart.com WEB Sitesi uygulamasının kullanılmasına ilişkin tek sözleşme olup; sözleşme maddelerinin çıkarılması, değiştirilmesi veya bir maddenin geçersiz kalması ve sözleşmeye ilave yapılması nedeni ile işbu sözleşmenin bütünlüğü bozulmaz ve sözleşme geçerliliğini yitirmez.

14. Feragat Sayılmama

İşbu sözleşme ile Türk Eczacıları Birliği’ e tanınan hakların tam ve zamanında kullanılmamış olması Türk Eczacıları Birliği’ in söz konusu haktan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

15. Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait veritabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, diğer tarafı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Uyuşmazlıkların Çözümü, Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Türk Eczacıları Birliği’ in işbu sözleşme ile belirlenen fesih ve Kullanıcı statüsünü iptal etme hakları saklı olmak üzere; işbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Taraflar öncelikle Avukatlık Kanunu Mad 35/A hükmü uyarınca uzlaşma yoluna gidecektir. Uzlaşma yoluna gidilmesinden itibaren 25 (yirmibeş) işgünü içerisinde herhangi bir sonuç alınmaması durumunda taraflar uyuşmazlığı mahkeme önüne götürmekte serbest olacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde, yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır.

17. Sözleşme Değişiklikleri

Türk Eczacıları Birliği, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Tebeczacikart.com WEB Sitesi Sitesinde gerekli bildirimi, makul bir süre önceden yapmak kaydıyla, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda tebeczacikart.com WEB Sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

18. Tebligat ve Bildirimler

Bu sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak yazışmalarda, Türk Eczacıları Birliği, Kullanıcının başvurusu sırasında bildirdiği elektronik posta adresine bildirimde bulunabilecek; Kullanıcı ise eczacikartoperasyon@cardtek.com posta adresine bildirimde bulunabilecektir.

19. Yürürlük

Toplam 19 (ondokuz) maddeden mütevellit işbu anlaşma Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.